Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του υλικού – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία Πλουμής Σωτηρόπουλος Ο.Ε. του δικτυακού τους τόπου ploumis-sotiropoulos.gr, καθώς και την αποκλειστική συνεργασία την οποία έχει αναπτύξει η εταιρεία μας με το διεθνή οίκο Christie’s International Real Estate και του δικτυακού τόπου αυτής christiesrealestate.com, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, των ειδήσεων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδιαγραμμάτων, των απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά των κάθε είδους αρχείων τα οποία αποτελούν αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα οποία διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά και καθ’οιονδήποτε τρόπο η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του ανωτέρω περιεχομένου.

Ειδικότερα η εταιρεία μας στο πλαίσιο δραστηριοποίησης της στο χώρο της εγχώριας και διεθνής κτηματαγοράς διαχειρίζεται κατ’αποκλειστικότητα ακίνητα με σκοπό τη μεταπώληση και τη μίσθωση αυτών. Για το σκοπό αυτό οι φωτογραφίες αυτές των ακινήτων των πελατών μας, αναρτώνται από την εταιρεία μας στους επίσημους δικτυακούς τόπους αυτής ploumis-sotiropoulos.gr και christiesrealestate.com, αποτελούν πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα αυτής το οποίο δύναται να ασκεί κάθε περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2121/1993 (Α΄25) προκειμένου να προστατεύσει το έννομα συμφέροντα της από οποιαδήποτε άλλο χρήστη, ο οποίος έχει σκοπό την αναπαραγωγή και δημοσίευση αυτών σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Το υλικό το οποίο εμπεριέχεται στις ανωτέρω ιστοσελίδες της εταιρείας μας , είναι δυνατό να αναδημοσιεύεται μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου και την έγγραφη άδεια - συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας μας για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα δεν επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση του πρωτοτύπου αναρτημένου φωτογραφικού υλικού και της επωνυμίας της εταιρείας, καθώς και η συσχέτιση τους ή απλή αναφορά της εταιρείας μας σε δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου τα οποία δεν άπτονται των εμπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο επισκέπτης/χρήστης της εταιρικής ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες ή υπηρεσίες που προσφέρονται διά των ανωτέρω επισήμων δικτυακών τόπων της εταιρείας μας, συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους του παρόντος και δεσμεύεται νομικά από αυτούς.

Οι όροι του παρόντος υπερισχύουν κάθε προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας ή συμφωνίας μεταξύ των μερών.